Лаптоп на изплащане от Ти Би Ай Кредит

Предварителни критерии за одобрение:

Кандидатите трябва да имат постоянна работа и доход над минимално облагаемия такъв за страната (към момента – 220 лв.)

Размера на месечната вноска трябва да е съобразен с месечните доходи на клиента.

Ако клиентът няма домашен стационарен телефон, трябва да посочи като лице за контакт роднина по права линия.

Поръчителство

Поръчител е задължителен в следните случаи:

Когато исканата сума е по-голяма от 4 000 лв.

Когато кандидатът е на възраст между 18 – 21 или 61 – 66 г.

Когато кандидатката е в отпуск по майчинство. (Може да бъде изискан поръчител и в други случаи, при непълно покриване на някои от условията)

Поръчителят трябва да бъде роднина по права линия на кандидата. Съпругът/съпругата може да бъде гарант, ако той/тя не е работодател на своята съпруга/съпруг.

Поръчителят представя същите документи като кандидата и се подписва на полето за «Поръчител» и на «Декларация».

Поръчителят трябва да бъде на възраст между 25 и 58 години.

 

 

Условия за кандидатстване за покупки на изплащане към Ти Би Ай Кредит:

1. Изисквания:

Пълнолетни български граждани или постоянно пребиваващи чужденци, притежаващи ЕГН като физически лица, а също и юридически лица и ЕТ. Необходимо е само да имат постоянни доходи.

 

2. Условия на кредита:

минимална стойност за финансиране 150 лв.

срок на погасяване – до 12 месеца;

без първоначална вноска;

на равни месечни вноски;

 

3. Необходими документи и данни за кандидатстване на физически лица:

Данни от личната карта на Клиента.

Искане за финансиране

Клиентът посочва Лице за контакт (лицето за контакт не е поръчител), за предпочитане, от същото домакинство или близък роднина, приятел, колега, като на лицето за контакт са необходими трите имена, вид свързаност с кандидата и телефон за връзка.

 

4. Необходими документи за кандидатстване на юридически лица и ЕТ:

Копия от първо и последно съдебни решения;

Копие от удостоверение за данъчна регистрация;

Копие от индентификационен код по БУЛСТАТ;

Копие от съдебно удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от три месеца преди датата на кандидатстването;

Копие от двете страни на личната карта на собственика /управителя/ или на упълномощено за целта лице;

Нотариално заверено пълномощно /само в случаите на кандидатстване чрез пълномощник/

Искане за финансиране /попълва се от консултант в магазина/;

Всички копия трябва да са заверени с текст „Вярно с оригинала“ и с подпис на Клиента, а когато Клиентите са търговски дружества – и с печат на Клиента.

Join In The Fun, Leave A Comment!